Knickerbocker Mfg. Co. Presents: "Style" by Charles Bukowski